شناسنامه قلک

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل

مدیر مسئول و سردبیر: امیر لعلی

مدیر داخلی: الهام تقی‌پور

کارشناس شعر: زهرا موسوی

کارشناس داستان: معصومه یزدانی