مراکز توزیع قلک

قلک را می‌توانید هر ماه از مراکز زیر تهیه کنید:

- سایت مداد‌آبی

- کتابفروشی‌های منتخب

- دفتر ماهنامه قلک